Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1853

Title
Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1853
Author
E. Netscher
Publisher
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Westenschappen
Publication Year
1853
ISBN
Number of Pages
509
Price
Description
Inhoud/Daftar Isi:

Kronjik van Sambas en Soekadana; in het oorspronkelijk Maleisch, voorzien van de vertaling en aanteekeningen, door E. NETSCHER pg. 1
Vertaling: Afkomst en opvolging der vorsten van Sambas pg. 2
Aanteekeningen op de vertaling pg. 17
Maleisch tekst pg. 37
Aanteekeningen op den Maleischen tekst pg. 38
Schetsen van Malang en omstreken, door J.H. CROOCKEWIT, Jcz pg. 42
Aanteekeningen omtrent de bevolking en den handel van het eiland Bilition, door D.J.H. CROOKEWIT, Hz pg.77
De tempelgrotten van Koeto Ardjo in de residentie Baglen, met een word over hare Vermoedelijke bestemming, door A. W. KINDER, kontroleur van de eerst klasse bij de landelijk inkomsten en cultures pg. 89
Instructie voor Geraerd Reijnst, Gouverneur-Generaal en die van den raad van Indie, Over alie forten, plaat eenigde Oost-Indische Compagnie der Nederlandsche provincien, Goedgekeurd bij resolutie der Staten Generaal van de Vareenigde Nederlanden, van 11 Mei 1615 pg. 177
Verhaal Van den gezagvoerder der brik Anna Maria, omtrent zijne ontmoeting met- en Zijne gevangenschap bij de zeeroovers in Maart 1822 pg. 162
Algemeene geschiedenis van Java, van de vroegstle tijden tot op onze dagen, door J. HAGEMAN, Jzc. III Boek. (Vervolg van het Indisch Archief, 12de aflev. 2den Jaargang, pag. 512) pg. 173
Aanteekeningen betreffende eengige maatschappelijke instelingen en gebruiken der Dajaks van Doesson, Moeroeng en Siang, aangetroffen onder de bij het Gouvernement Van N. Indie berustende papieren van C.M. SCHWANER, in leven lid der Natuurkundige Commissie in N. Indie. Nader bewerkt door DR.J.H. CROOCKEWIT Hz pg. 201
Boro Boedoer, door F.C. WILSEN pg. 255
Eerste bijlage. Beschrijving van Tjandie Pawon No. 13, door de inlanders ook Dapor (keuken) genoemd pg. 300
Tweede bijlage. Oendagie of Toekang pg. 302
Beschrijving van de vogelnestklippen te Karang-Bollong, door G. J. P. CARLIER, Assistent-Resident van Ambal pg. 304
Staat aantoonende de voornaamste negorijen der Aroe-Groep, benevens de Voornaamste negorijen en het aantal van hare bewoners en huizen in 1850, door C. BOSSCHER, gecommitteerden ambtenaar voor de Aroe-eilanden, Seirah, enz pg. 323
Staat vann de in-en unitvoer op de Aroe-eilanden, gedurende het jaar 1849, door C. BOSSCHER, gecommitteerden ambtenaar voor de Aroe-eilanden, Seirah, enz pg. 327
De militiare bezetting van Timor in 1757. Unittreksel unit het algemeen verslag Der residentie Timor over 1851 pg. 332
Historische, geographische en statistieke aanteekeningen betreffende Tanah Boemboe; aangetroffen onder de bij het gouvernement van Nederlandsch-Indie Berustende papieren van C. M. SCHWANER, in leven Lid der Natuurkundige Commissie in N. Indie, bewerkt door E. NETSCHER en H. von DEWALL pg. 335
Vragen over Indische tijdrekenkunde; in eenen brief aan de Redactie van het Tijdschrift voor Indische taalland-en volkenkunde pg. 327
Algemeene geschiedenis van Java, van de vroegste tijden tot op onze dagen, Door J. HAGEMAN, Jcz pg. 383
De Mentawei-eilanden en hunne bewoners, door H. Von ROSENBERG; met een voorberigt van W. VOGLER pg. 399
Verklaring van den Batoe Toelis van Buitenzorg, door R. FRIEDERICH pg. 442
Iets over eenige in de Preanger-Regentschappen gevonden Kawi-handscrifften, Door E. NETSCHER pg. 469
De generaal-majoor JHR. CAREL VAN DER WIJCK, (Overgedrukt uit den Militairen Spectator.) pg. 480
PDF
No PDF Found.
Category
Tijdschrift

Share This Book

Comments