Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1857

Title
Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1857
Author
F. D. K. Bosch
Publisher
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Westenschappen
Publication Year
1857
ISBN
Number of Pages
574
Price
Description
4e opgave van boekwerken, waarmede de bibliotik van het Bataviaasch genootschap van kunstsen en wetenschappen is verrijkt……….. Hal 1
5e idem………. Hal 107
6e idem………. Hal 199
7e idem………. Hal 285
8e idem………. Hal 467
Reis langs de Kahajan, in de Zuid-en oosterafdeeling van Borneo. (Uit het dagboek van den rondreizend civielen gezaghebber in de Groote en Kleine Dajak H. G. Mask.)………. Hal 6
Eenige opmerkingen en bedenkingen naar aanleiding der Proeve tot opheldering Van de gronden der Maleische spelling, door W. Robinson, uit het Engelsch vertaald Door E. Netscher, Batavia 1855, door A. B. Cohen Stuart………. Hal 37
Oudheden in Cheribon, door F. C. Wilsen (met platen)……….. Hal 57
Eerste proeve eener kronijk van Mampawa en Pontianak, door J. T. Willer. (Slot van deel III bladz. 562)………. Hal 69
Bijgeloovigheden der Soendanezen, door F. C. Wilsen. (Vervolg van deel IV bladz. 486,met platen)………. Hal 75
De Thay-pak-koeng der Chienezen, door J. J. Langenhoff………. Hal 97
Proeve van soendasche poezij (sindirs), door K. F Holle………. Hal 114
Berigten omtrent den zeeroof in den Nederlandsch-indischen archipel, over 1855………. Hal 125
Antwoord op Eenige aanmerkingen en bedenkingen naar aanleiding der Proeve tot opheldering van de gronden der maleische spelling, door W. Robinson, uit het engelsch vertaald , door E. Netscher, van A. B. Cohen Stuart, door E. Netscher………. Hal 156
Reis door de zuidoostelijke grensdistrikten der Padangsche bovenlanden, door F. H. J. Netscher………. Hal 166
Het grondbezit in de residentie Tapanoeli,door wijlen A. van der Hart……….. Hal 185
Overzigt van het javaansch verhaal Poethoet Gondho Prono, door C. F. Philips………. Hal 202
Bijdrage tot de geschiedenis van Borneo, door J. Hageman Jcz………. Hal 220
Bijdragen tot de geschiedenis der Soendalanden………. Hal 247
Proeve van alfoersche poezij………… Hal 258
Verslag van den staat van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen, Uitgebragt Door den voorzitter, in de algemeene vergadering op den 23sten julij 1856………. Hal 687
Overlevering omtrent de reuzen van berg Patiajam……….. Hal 275
De Engelschen op Java, Door J. Hageman Jcz……….. Hal 290
Aanteekeningen over de afdeeling Bondowoso (residentie Bezoeki), door C. J. Bosch……… Hal 46
Afbeelding van een ouden pilaar van Modjopahit, met verklaring, door R. H. Th. Fiederich (met eene plaat)………. Hal 509
De voorspellingskunst uit de Woekoes van de Javanen, door F. H. J. Netscher (meet eene plaat)………. Hal 511
Ontwerp van een maleisch woordenboek en eene maleische sparaakkunst, Door H. von Dewall………. Hal 535
PDF
No PDF Found.
Category
Photo

Share This Book

Comments