Organisasi Seni dan Keilmuan Multinasional

From Ensiklopedia Museum Nasional Indonesia
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
تونسي • ‎Afrikaans • ‎English • ‎Bahasa Indonesia • ‎日本語 • ‎Nederlands (informeel)‎ • ‎中文(中国大陆)‎
Mendali-Piagam Batavia Genootschap Tahun:1878 Kebangsaan: Multi Nasional

Dalam Gedenkboek (1778)[1] Bataviaasch Genootschap (BG) di Lampiran yang berjudul WETENSCHAPPELIJKE VEREENIGINGEN EN INSTELLINGEN WAARMEDE HET BATAVIAASCH GENOOTSHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN IN HET BEGIN VAN 1878 IN BETREKKING STOND BIJLAGE N. P. XXXIX diinformasikan pada tahun 1878 terdapat Seratus empat puluh delapan (148) Masyarakat Ilmiah dan Institusi yang terkait Pustaka dan Museum BG dimana organisasi tersebut terdapat di 17 Wilayah dan 18 Negara.

Organisasi dan Lembaga Bataviaasch Genootschap

Eropa

Nederlansch Indie (Belanda-India)

  • Koninklijk Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch indie. Batavia
  • Nederlandsch indische maatschappij van landbouw en nijverheid. Batavia
  • Koninklijk instituut van ingenieurs. Afdeeling oostelijk java. Soerabaija
  • Volksleesbliotheek te Batavia
  • ‘s Lands Plantentiun te Buitenzorg

Nederland (Belanda)

Groot Brittannie En Ierland (Inggris Raya dan Irlandia)


Frankrijk (Perancis)


Gosterijk (Austria)

Duitschland (Jerman)

Zwitserland (Swiss)

Italie (Italia)

Belgie (Belgia)

Spanje (Spanyol)

Portugal (Portugis)

Rusland (Rusia)


Denemarken (Denmark)

Zweden en Noorwegen (Swedia dan Norwegia)

Afrika

Egypte (Mesir)

  • Societe Khediviale de Geographie. Alexandrie


Amerika

Amerika

Azie (Asia)

Australie (Australia)

Daftar Pustaka

  1. Genootschap, Bataviaasch. (1778). Gedenkboek: Het Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenshappen, Gerurende De Eerste Eeuw Van Zijn Bestaan 1778-1878. Deel I. . Batavia. Ernst & Co