Revision history of "Translations:Halaman Utama/18/su"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:06, 5 March 2019Teguh (talk | contribs). . (826 bytes) (+826). . (←Membuat halaman berisi 'Dina taun 1976 aya parobahan kapamimpinan deui dina MP. Dina taun eta, MP dipingpin ku Bambang Sumadio dugi 1984, dina kapamimpinan anjeunna ieu nami MP ngarobah j...')